Mijn werk

Ik ondersteun initiatieven van onderop die willen bijdragen aan een mooi en krachtig landelijk gebied. Met de wijsheid van nu en voor de huidige en toekomstige generaties.

Ik doe dat als projectleider, procesbegeleider, verbinder, of als sparringspartner. Mijn kracht is schakelen en verbinden. Schakelen tussen niveaus: wat nodig is voor het individu, voor het bedrijf, het initiatief en hoe dat past op gebiedsniveau. Ik verbind partijen aan elkaar en help ze elkaars ‘taal’ te spreken. De taal van de ambtenaar en de taal van de boer of burger zijn vaak wezenlijk verschillend, maar moeten wel bij elkaar komen om de maatschappelijke opgaven te realiseren. Ik ben thuis in beide werelden.

Bodem en water krijgt bij mij altijd nadrukkelijk een plek; Het natuurlijke systeem (bodem-water-ecologie) is de basis van ons leven. Daarom is het belangrijk deze processen te versterken, ze niet tegen te werken maar meebewegen. Dat betekent ook: het goede doen op de juiste plek. Passend bij wat de aarde ons meegeeft.  

Mijn jarenlange ervaring in grote projecten helpen mij om aandacht te houden bij het doel, om stappen te zetten en om partijen aan tafel houden. 

Wat doe ik

Samen met boeren en burgers in de Achterhoek bouwen we aan een regionaal, toekomstbestendig voedselnetwerk. Dit doen we in een project, gefinancierd door de Europese en nationale overheid. Met geïnteresseerde boeren gaan we aan de slag waarbij we inzetten op het versterken van de boer-burger verbinding. Daarmee vergroten we de lokale afzet met een betere prijs voor de boer en creëren we nieuwe financieringsmogelijkheden. Maar ook een gezond en leefbaar platteland voor huidige en toekomstige generaties. Organisatie van het project is in handen van Squarewise, Eemlandhoeve en de Vlier.

Samen met boeren en burgers in de Achterhoek bouwen we aan een regionaal, toekomstbestendig voedselnetwerk. Dit doen we in een project, gefinancierd door de Europese en nationale overheid. Met geïnteresseerde boeren gaan we aan de slag waarbij we inzetten op het versterken van de boer-burger verbinding. Daarmee vergroten we de lokale afzet met een betere prijs voor de boer en creëren we nieuwe financieringsmogelijkheden. Maar ook een gezond en leefbaar platteland voor huidige en toekomstige generaties. Organisatie van het project is in handen van Squarewise, Eemlandhoeve en de Vlier.

Bouwen aan een regionaal voedselnetwerk Achterhoek

Mijn projecten

vorige

volgende

Met collega’s van Witteveen+Bos heb ik dit symposium georganiseerd met als doel: diverse partijen inspireren en met elkaar in gesprek laten komen over de toekomst van ons landelijk gebied. 

"In het landelijk gebied komen vraagstukken over droogte, waterkwaliteit, stikstof, achteruitgang biodiversiteit, invloed op N2000 gebieden, landschapsherstel elkaar tegen. Ze landen in hetzelfde gebied en vaak zelfs op 1 boerenbedrijf. Hoe we met onze bodem en ons watersysteem omgaan is cruciaal om deze vraagstukken het hoofd te bieden. Dat vraagt dus om over grenzen kijken, met elkaar in gesprek gaan, en luisteren naar wat de grondeigenaar en beheerder (veelal de boer) nodig heeft om mee te bewegen. Tegen welke systeemgrenzen lopen we aan? We nodigen je uit om te luisteren naar verschillende verhalen en om in gesprek te gaan met elkaar en met de boer." 

Symposium ‘Oost-Nederland in transitie, Toekomst van het landelijk gebied’, 9 juni 2022, Bathmen (Witteveen+Bos)

Mijn projecten

Bron foto: Evert van de Worp

vorige

volgende

Webinar ‘Integraal Gebiedsproces’
(Witteveen+Bos) 18 mei 2021

Mijn projecten

vorige

volgende

Witteveen+Bos en HNS werken samen met stakeholders aan het specifiek maken van mogelijke maatregelen voor tegengaan van droogte in Winterswijk. Winterswijk is daarbij pilotgebied voor de droogte-aanpak Achterhoek. De uitkomst dient als onderleggende bouwsteen ‘water’ voor het integrale gebiedsproces Vitaal platteland Winterswijk. In de rol van 'integrator' breng ik inhoud en proces bij elkaar.

Gebiedsspecifieke maatregelen droogteaanpak Winterswijk (waterschap Rijn en IJssel)

Mijn projecten

vorige

volgende

Bron foto: Annet Piek

In de rol van projectleider of omgevingsmanager heb ik de afgelopen jaren bodem, water, natuur en mensen samengebracht in diverse projecten; 

  • Programma Ruimte voor de Rivier (o.a. rivier verruiming Neder-Rijn, Uiterwaardvergraving bij Gorinchem, Zomerbedverlaging van de IJssel tussen Zwolle en Kampen). In deze projecten zijn met de klant en met omgeving plannen uitgewerkt (en later ook uitgevoerd) die zowel de veiligheid achter de dijk vergroot als de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied versterkt;
  • Opstellen van natuurplannen (van visie tot structuurplan tot inrichtingsplan) voor bijvoorbeeld Westelijke Langstraat en Roodzanden (Drentse Aa);
  • Organiseren van gebiedsateliers (Koers landelijk gebied Overijssel) en meedenk avonden (Blauwe omgevingsvisie Noorderzijlvest)
  • Grote verkenningen en planstudies voor Rijks- waterstaat en Waterschappen zoals planstudie versterken Afsluitdijk en vergroten spuicapaciteit, Dijkversterking Wolferen-Sprok, planstudie voor overnachtingshaven bij Giesbeek. In deze projecten gaat het om het verkennen van alternatieven die een oplossing kunnen bieden, samen met de omgeving. Alternatieven ontwerpen, doorrekenen en effecten op water, land, lucht, natuur en mensen in beeld brengen. Vervolgens komen tot een voorkeursalternatief en daar de benodigde rapporten en plannen voor opstellen om tot besluiten en vergunningverlening te komen. 

Diverse grote planstudies en verkenningen

Mijn projecten

vorige

volgende

Projectleider Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 voor het verkrijgen van Europese financiering voor agrarisch en particulier natuurbeheer.
Tevens secretaris project Groen-blauwe Diensten; inventariseren van de mogelijkheden voor een nieuwe financieringssystematiek voor beheer van natuur en landschap (beide als Senior beleidsmedewerker directie Natuur, ministerie van LNV).

Deze kennis komt me nog steeds van pas bij begrip van het huidige GLB, ANLB en POP3. 

Plattelands Ontwikkelings Programma (POP)
2007-2013

Mijn projecten

vorige

volgende